Izrečene globe za neevidentiranje nepremičnin

Izrečene globe za neevidentiranje nepremičnin

Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 izvedla usmerjeno akcijo nadzorov evidentiranja nepremičnin v katastru stavb (KS) in registru nepremičnin (REN). Pri tem je 13 kršiteljem naložila plačilo globe.

Če GURS ugotovi, da nepremičnine niso oziroma niso pravilno evidentirane v KS in REN predlaga geodetski inšpekciji uvedbo prekrškovnega postopka. Slednja je letos uvedla 83 postopkov o prekršku zaradi neevidentiranja stavb v katastru stavb. Izdanih je bilo 13 odločb o prekršku z izreko globe (za lastnika parcele, ki je povezana s stavbo ali imetnika stavbne pravice od 300 do 1.500 evrov; za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika od 300 do tri tisoč evrov ter za pravno osebo ali samostojnega podjetnika od 600 do pet tisoč evrov), 43 odločb z izreko opomina in 2 pisni opozorili.

Ustavljenih prekrškovnih postopkov je bilo 18, saj se je izkazalo bodisi, da dejanje ni kazalo znakov prekrška, bodisi da prekrška ni storil domnevni kršitelj. V nekaj primerih pa je bil domnevni kršitelj že pred uvedbo postopka o prekršku pokojni. Tik pred izdajo odločbe je še 16 prekrškovnih postopkov, 13 pa jih je še v teku.

Ker je 90 odstotkov vseh kršiteljev že v času vodenja prekrškovnega postopka pristopilo k odpravi kršitve, so ali pa bodo prejeli zgolj opomin.

Kdaj je treba vpisati stavbo v kataster stavb

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del.

Če se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe. Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb pred prvo prijavo stalnega bivališča ali sedeža pravne osebe v stavbi.

Če GURS pri pregledu evidence katastra stavb ugotovi, da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru stavb in so izpolnjeni pogoji za evidentiranje stavbe v katastru stavb, pozove lastnika parcele, ki je povezana s stavbo, ali imetnika stavbne pravice, če je na tej parceli vzpostavljena stavbna pravica, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb.

Če so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe, mora lastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe ravno tako vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb.

Vpisani podatki morajo ustrezati dejanskemu stanju

Tudi nadzor nad evidenco registra nepremičnin opravlja geodetska uprava. Lastnik ali upravnik stavbe mora GURS najpozneje v 30 dneh od dneva prejema vprašalnika poslati pravilne in popolne podatke o nepremičnini. Če to ne stori, GURS inšpekciji poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

Preberite tudi:

Kje so podatki o nepremičninah

Kako do prodajne cene nepremičnin

Lažje delo za ocenjevalce nepremičnin